top of page

ALGEMENE HUISREGELS FILMVOORSTELLINGEN

Morocco and the Iberian Peninsula have traditionally been inseparable from each other via the narrow Strait of Gibraltar. Today, Morocco is one of the few countries that keeps the traditions of al-Andalus alive. This history has a special place in the historical, cultural and spiritual heritage of the country. Located in the far west of the Islamic world, Morocco is known around the world as a unique country with its geographic, historical and cultural diversity.

 

On January 2, 1492, the city of Granada falls with the surrender of the last ruler Abu Abdallah Muhammad XI, better known as Boabdil. This brings a definitive end to al-Andalus and the political power of the Muslims in the Iberian Peninsula. In the now united Catholic Spain of Ferdinand and Isabella there is no longer any place for dissenters. On March 31, 1492, the Edict of Expulsion is signed in religious euphoria. All Jews are forced to convert to Christianity or are given four months to leave. Ultimately, between 1609 and 1614, the last Moriscos have to leave the country.

 

The Andalusian Muslims and Sephardic Jews are building a new life in North Africa. They bring new influences to Morocco and enrich the already existing traditions. The refugees of the Iberian Peninsula experience similar feelings in exile, remembering their homeland, ancestors and past in a common way. They gradually integrate into Moroccan society, while retaining their unique traditions and culture. Andalusians often marry within their own communities formed in Morocco. Their heritage is passed on from generation to generation. To this day, the awareness of their Andalusian identity has remained alive among their descendants. They are the Children of Al-Andalus.

 

Rick Leeuwestein and Hicham Ghalbane have captured forty different stories in Morocco at different locations. Beautiful Moroccan-Andalusian families have shared their personal stories, memories and history through encounters and moving conversations. An official film will follow soon.

Bridge2Connect hierna “B2C” te noemen, zal al het mogelijke doen om het bezoek van onze filmvoorstellingen naar wens te laten verlopen en de veiligheid van de bezoeker optimaal te waarborgen. Daarom dient de bezoeker van deze bioscoop de navolgende regels in acht te nemen:


Fatsoens- en gedragsnormen

1A. Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken. 1B. In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels: De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd. Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van het als zodanig herkenbare bioscooppersoneel en dit terstond op te volgen. Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.


Toegang en tickets

2A. Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling bij te wonen. De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de ticketcontrole. Het ticket dient te worden getoond bij binnenkomst van de zaal en/of wanneer een personeelslid van B2C of daarom vraagt. 2B. 15 minuten ná aanvangstijd wordt er geen toegang meer verleend tot de voorstelling. Bij weigeren van de toegang draagt de bezoeker zelf het risico voor eventueel gemaakte kosten (zoals bv het ticket en/of reiskosten) . 2C. Bij aankoop van tickets dienen kortingskaarten en vouchers , die recht geven op een korting of speciale aanbieding, direct worden voorgelegd aan de cassiere zodat dit direct verrekend kan worden. 2D. 15 minuten ná aanvang van de laatste voorstelling sluit de kassa en kunnen er geen tickets meer worden gekocht. 2E. De minimum leeftijd voor het bezoeken van onze voorstellingen is 24 maanden. Bij sommige speelfilms geldt een leeftijdgrens, beter bekend als de kijkwijzer. Voor voorwaarden zie www.kijkwijzer.nl. Bij voorstellingen met een kijkwijzer van 16 jaar geldt een legitimatieplicht. Iedereen jonger dan 16 jaar wordt de toegang geweigerd. B2C is hiertoe wettelijk verplicht. Al het bioscooppersoneel heeft het recht om de bezoeker hierop te wijzen en toegang te weigeren indien de bezoeker niet aan de wettelijke verplichting voldoet. 2F. Een aankoop kan in principe niet worden geannuleerd of omgeruild. Indien je uiterlijk één uur voor aanvangstijd van de voorstelling contact opneemt met de bioscoop waarvoor je tickets hebt gekocht dan kun je een coulanceverzoek indienen. Je kunt hiervoor een mail sturen, met je E-tickets bijgevoegd, naar info@bridge2connect.com Let op: het is niet mogelijk om een coulanceverzoek in te dienen ná aanvangstijd van de voorstelling waar de tickets voor zijn gekocht.

Verboden

3. Het is de bezoeker verboden: * in de bioscoop goederen, van welke aard dan ook, te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen; * (huis)dieren de bioscoop in te brengen; * eigen etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de bioscoop mee te brengen; * naar het oordeel van een functionaris van de bioscoop gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de bioscoop in te brengen c.q. met zich mee te voeren; * om foto-, video-, film- en andere opnameapparatuur dan wel telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie in de bioscoop te gebruiken voor opnames van de voorstelling zonder voorafgaande toestemming van een leidinggevend functionaris van de bioscoop. De als zodanig kenbare functionarissen van de bioscoop zijn bevoegd afgifte van de eventueel aangetroffen apparatuur te vorderen, opnames te wissen en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in de bioscoop in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd; * Te roken in de bioscoop Hieronder valt zowel (elektrische) sigaretten als elk ander rookwaar.

Veiligheid

4. In bijzondere gevallen, waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijs vereist, kan een leidinggevende functionaris van de bioscoop inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. In geval van weigering van de medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot de bioscoop worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

Aansprakelijkheid

5. Het verblijf van de bezoeker in de bioscoop is voor zijn/haar eigen rekening en risico. De bioscoop is nimmer aansprakelijk voor de door de bezoeker geleden schade wegens verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Andere voorwaarden

6. De toepasselijkheid van bovenvermelde bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventueel (toekomstige) toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden en/of regelingen van de bioscoop.

bottom of page